Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

Definities

Tussenpersoon: de middels afzonderlijke overeenkomst bij Jurgens & Van Bemmelen aangesloten professionele markt partij.

Cliënt: de opdrachtgever en contractuele wederpartij van Jurgens & Van Bemmelen en/of Taxateur, al dan niet door tussenkomst, van de Tussenpersoon.

Tarief: de verschuldigde beloning voor de door Taxateur verrichte werkzaamheden, welke beloning bestaat uit het honorarium van de taxateur, vermeerderd met eventuele bijkomende (validatie)kosten.

Opdracht tot taxatie: de overeenkomst waarbij Taxateur zich tegenover de Cliënt verbindt tot het doen verzorgen van een taxatierapport en de Cliënt zich verplicht hiervoor het verschuldigde Tarief te voldoen.

Opdrachtvoorwaarden: een op de European Valuation Standards (EVS) gebaseerd gestandaardiseerd document, waarin de algemene afspraken die gelden voor een bepaalde Opdracht tot taxatie nader zijn vastgelegd en waarin tevens, indien van toepassing, wordt verwezen naar de specifieke afspraken met een bepaalde opdrachtgever, zoals vastgelegd in een SLA.

SLA: de eventuele specifieke voorwaarden waaraan een taxateur bij de uitvoering van de Opdracht tot taxatie dient te voldoen.

Taxateur: de door Jurgens & Van Bemmelen ingeschakelde plaatselijk bekende (rechts)persoon ten behoeve van het uitvoeren van de Opdracht tot taxatie.

ARTIKEL 2

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jurgens & Van Bemmelen en op door (door tussenkomst van) Jurgens & Van Bemmelen gesloten overeenkomsten ter zake het doen verrichten van taxaties. Algemene voorwaarden van de Tussenpersoon of de Cliënt zijn niet toepasselijk – ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden – en mogelijke toepasselijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Jurgens & Van Bemmelen slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Jurgens & Van Bemmelen zijn overeengekomen. Voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

ARTIKEL 3

Totstandkoming overeenkomst
Wanneer Jurgens & Van Bemmelen een opdrachtformulier, al dan niet op elektronische wijze, (via de Tussenpersoon) van de Cliënt ontvangt, komt een overeenkomst eerst tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van Jurgens & Van Bemmelen aan de (tussenpersoon van de) Cliënt of doordat Jurgens & Van Bemmelen en/of de door Jurgens & Van Bemmelen ingeschakelde Taxateur een aanvang maakt met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

ARTIKEL 4

Machtiging
Op het moment dat Client aan Jurgens & Van Bemmelen de opdracht verstrekt tot het (doen) uitvoeren van een Opdracht tot taxatie, machtigt Client Jurgens & Van Bemmelen om uit haar naam de Opdracht tot taxatie met de Taxateur te sluiten conform de tussen Client en Jurgens & Van Bemmelen gemaakte afspraken zoals nader vastgelegd in de Opdrachtvoorwaarden en, indien van toepassing, in een SLA. Cliënt is ermee bekend en stemt ermee in dat op deze Opdrachtvoorwaarden in de branche gebruikelijke voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 5

Mededeling cessie
Als onderdeel van haar service verzorgt Jurgens & Van Bemmelen het facturatieproces. Indien Jurgens & Van Bemmelen een Opdracht tot taxatie laat uitvoeren door een Taxateur, verzorgt Jurgens & Van Bemmelen het facturatieproces. In het kader van dit facturatieproces (i) draagt Taxateur zijn vordering op Cliënt uit hoofde van het overeengekomen Tarief over aan Jurgens & Van Bemmelen of (ii) verstrekt Taxateur aan Jurgens & Van Bemmelen de privatieve last om uit zijn naam de factuur op te maken, te verzenden en het factuurbedrag te incasseren. In beide gevallen kan Cliënt louter bevrijdend betalen door het Tarief aan Jurgens & Van Bemmelen te voldoen. Indien Jurgens & Van Bemmelen opteert voor een overdracht van de vordering van Taxateur op Cliënt aan Jurgens & Van Bemmelen, betreft deze bepaling een mededeling als bedoeld in artikel 3:94 lid 1 BW.

ARTIKEL 6

Directe nakoming en herroepingsrecht
De Cliënt stemt er in de taxatieaanvraag uitdrukkelijk en voorafgaand mee in dat Jurgens & Van Bemmelen en/of de door Jurgens & Van Bemmelen ingeschakelde Taxateur direct start met de nakoming van de overeenkomst. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk en voorafgaand in de taxatieaanvraag afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Jurgens & Van Bemmelen en/of de door Jurgens & Van Bemmelen ingeschakelde Taxateur de overeenkomst is nagekomen. Alleen indien Jurgens & Van Bemmelen en/of de door Jurgens & Van Bemmelen ingeschakelde Taxateur de overeenkomst nog niet of niet volledig is nagekomen, kan de Cliënt de overeenkomst ontbinden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten door gebruikmaking van het formulier, te raadplegen via de volgende link: https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12754. Indien de overeenkomst door Jurgens & Van Bemmelen en/of de door Jurgens & Van Bemmelen ingeschakelde Taxateur niet volledig is nagekomen, is de Cliënt aan Jurgens & Van Bemmelen het bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Jurgens & Van Bemmelen is nagekomen op het moment van de uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het verschuldigde bedrag is afhankelijk van de fase waarin de taxatieopdracht zich bevindt. Jurgens & Van Bemmelen onderscheid 4 ontbindingsfases: 1. Ontvangst en controle van de taxatie-opdracht: in deze fase kan maximaal 10% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 2. Taxateurselectie en planning opname: tot 4 uur voordat de opname van de woning zal plaatsvinden; in deze fase kan maximaal 15% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 3. Opname van de woning, waarbij binnen het tijdvak van 4 uur voor de opname van de woning tot 2 uur na opname van de woning tot ontbinding moeten worden verzocht: in deze fase kan maximaal 75% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 4. Uitwerking en oplevering taxatierapport, meer dan 2 uur nadat de opname van de woning heeft plaatsgevonden; in deze fase kan maximaal 100% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden. Indien en voor zover in eventuele andere toepasselijke algemene voorwaarden een afwijkende annuleringsregeling is opgenomen, prevaleert deze annuleringsregeling.

ARTIKEL 7

Honorarium en bijkomende (validatie)kosten

 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt het verschuldigde Tarief de door Jurgens & Van Bemmelen aan de (Tussenpersoon van de) Cliënt bekend gemaakte vergoeding
 • Het honorarium en bijkomende (validatie)kosten worden in rekening gebracht per afzonderlijke onroerende zaak. Vormen de afzonderlijke onroerende zaken, gezien de ligging ten opzichte van elkaar, een complex of kunnen zij daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor het Tarief toch beschouwd als afzonderlijke onroerende zaken.
 • In geval van annulering van een opdracht is een vergoeding verschuldigd conform de hiervoor opgenomen vergoedingsregeling, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 4 verschillende fases.

De gemaakte kosten voor leges en andere verschotten worden naast het honorarium als onderdeel van het Tarief in rekening gebracht.

ARTIKEL 8

Betaling

 • Betaling dient aan Jurgens & Van Bemmelen te geschieden middels een Ideal-betaling, middels een (eenmalige)incassomachtiging of middels een overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • In het geval dat betaling plaats dient te vinden door middel van een aan Jurgens & Van Bemmelen afgegeven (eenmalige) incassomachtiging, verstrekt de Cliënt aan Jurgens & Van Bemmelen een (eenmalige) machtiging op een (bank)rekening bij een Nederlandse bankinstelling waarop de Cliënt beschikkingsbevoegd is. De Cliënt dient er zorg voor te dragen dat Jurgens & Van Bemmelen het verschuldigde bedrag van het opgegeven (bank)rekeningnummer kan incasseren. Indien de incasso middels SEPA plaatsvindt wordt deze uitgevoerd binnen 30 dagen na factuurdatum met incassant id NL670320 286932.
 • In overleg met en na schriftelijke instemming van Jurgens & Van Bemmelen kan in speciale gevallen uitgestelde betaling overeengekomen worden. In dat geval wordt de factuur betaald uiterlijk tijdens het passeren van de hypothecaire geldlening bij de notaris. Dit dient duidelijk op het aanvraagformulier aangegeven te worden. Op het aanvraagformulier dient dan tevens de te verwachten passeerdatum vermeld te worden.
 • De uitgestelde betaling kan maximaal 5 maanden, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op het taxatierapport, duren. Wanneer de hypothecaire geldlening niet binnen deze periode gepasseerd is, dient de factuur direct na het verstrijken van deze termijn van 5 maanden te worden voldaan. Indien de factuur niet alsnog per ommegaande wordt voldaan, zijn lid e en lid f van overeenkomstige toepassing.
 • Bij niet tijdige betaling verkeert de Cliënt en/of de Tussenpersoon, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd, vermeerderd met alle (buiten)gerechtelijke incassokosten.. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.
 • Alle kosten, die voor Jurgens & Van Bemmelen verbonden zijn aan de inning van wat de Cliënt en/of de Tussenpersoon aan Jurgens & Van Bemmelen verschuldigd is, komen voor rekening van de Cliënt en/of de Tussenpersoon.

ARTIKEL 9

Uitvoeringswijze

 • Jurgens & Van Bemmelen brengt de Opdracht tot taxatie onder bij de Taxateur, waarbij de afspraken tussen Cliënt en Taxateur nader worden opgenomen in de Opdrachtvoorwaarden en, indien van toepassing, in een SLA. De verantwoordelijkheid voor de taxatie en het daaruit voortvloeiende rapport berusten volledig bij de Taxateur.
 • Het taxatierapport omvat onder andere de naam van de Cliënt, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale legger en kaart, het waardeoordeel en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel is rekening gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht. Het rapport wordt door de Taxateur aan de Client uitgebracht.
 • Het rapport wordt opgemaakt conform het meest recente standaardmodel en digitaal aangeleverd. Indien vereist en mits deze gegevens beschikbaar worden aan het digitale rapport ook bijlagen toegevoegd. Deze bijlagen kunnen onder andere bestaan uit een bouwkundige rapportage, bouwtekeningen, milieurapportage, bestemmingsplannen.
 • Jurgens & Van Bemmelen garandeert de (Tussenpersoon van de) Cliënt dat de door de Taxateur uitgevoerde Opdracht tot taxatie voldoet aan de eisen die een geldverstrekker stelt en garandeert de Cliënt dat de geldverstrekker het taxatierapport accepteert, mits de geldverstrekker bij aanvang van de opdracht bekend is gemaakt aan Jurgens & Van Bemmelen. Wanneer de Tussenpersoon of de Cliënt een schriftelijke verklaring, uitgegeven door de geldverstrekker, overlegt aan Jurgens & Van Bemmelen, waarin de geldverstrekker stelt dat het rapport niet voldoet aan de door geldverstrekker gestelde richtlijnen, zijnde niet een voorkeursrichtlijn, zal Jurgens & Van Bemmelen een hertaxatie laten uitvoeren conform de richtlijnen die de betreffende geldverstrekker stelt. Deze hertaxatie zal geheel kosteloos worden uitgevoerd.
 • Cliënt is ermee bekend en stemt ermee in dat een gevalideerd taxatierapport door het betreffende validatie instituut wordt geregistreerd in het Centrale Register Taxaties (CRT), in de systemen van het betreffende validatie instituut en, indien van toepassing, in de systemen van de betrokken geldverstrekker.

ARTIKEL 10

Aansprakelijkheid

 • Jurgens & Van Bemmelen is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (toerekenbare) niet, niet tijdige, niet volledige of niet correcte nakoming van de Opdracht tot taxatie door de Taxateur.
 • Voor zover op Jurgens & Van Bemmelen enige aansprakelijkheid zou rusten, dan gaat deze aansprakelijkheid niet verder dan het gefactureerde nettobedrag ter zake de verrichte werkzaamheden, waarmee de schade verband houdt. Jurgens & Van Bemmelen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na 3 maanden na het uitvoeren van de opdracht door Jurgens & Van Bemmelen of de door Jurgens & Van Bemmelen ingeschakelde taxateur.
 • De Tussenpersoon en de Cliënt vrijwaren Jurgens & Van Bemmelen tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van door Jurgens & Van Bemmelen ten behoeve van de Cliënt verrichte werkzaamheden, behoudens voor zover de Cliënt aantoont dat Jurgens & Van Bemmelen in verhouding tot de Cliënt voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Tussenpersoon of de Cliënt dient te vergoeden.
 • Indien de Tussenpersoon of Cliënt het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden stelt, dient hij met deze derden uitdrukkelijk overeen te komen dat Jurgens & Van Bemmelen en/of de Taxateur op generlei wijze aansprakelijk is en dat Jurgens & Van Bemmelen wordt gevrijwaard van mogelijke aanspraken van deze derden.

ARTIKEL 11

Privacy en geheimhouding

 • Jurgens & Van Bemmelen zal alleen persoonsgegevens van de Cliënt verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Jurgens & Van Bemmelen en/of de Taxateur en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor deze bedrijfsvoering. De Cliënt geeft Jurgens & Van Bemmelen en/of de Taxateur onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van haar (persoons)gegevens.
 •  Jurgens & Van Bemmelen en Taxateur zullen nimmer persoonsgegevens of andere gegevens van Cliënt verstrekken aan derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, tenzij Jurgens & Van Bemmelen op grond van de wet of een rechterlijk bevel gehouden is gegevens te verstrekken.
 • Jurgens & Van Bemmelen, Taxateur en (Tussenpersoon van) Cliënt verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de offertes, de (uitvoering van) de overeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst en nadien.

ARTIKEL 12

Klachtenprocedure, bevoegde rechter en toepasselijk recht

 • Als de Cliënt en/of de Tussenpersoon niet tevreden is met de dienstverlening van Jurgens & Van Bemmelen en/of de Taxateur, zal zij zich eerst wenden tot Jurgens & Van Bemmelen met inachtneming van de bij Jurgens & Van Bemmelen daarvoor geldende klachtenprocedure.
 • Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting van anderen bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiende of verband houdende met deze aanbiedingen en verbintenissen.